Kris Wu – Greenhouse Girl lyrics

Huāfáng gūniáng Wǒ zǒuguò nǐ de shēn páng Què fāxiàn shēnbiān de shìwù zǎoyǐ biànle múyàng Wǒ chōuzhe hěnjiǔ bù chōyou de xiāngyān Xiǎngzhe nǐ liǎnpáng wǒ yě wàng guo dàhǎi de fāngxiàng Mí xiāng wǒmen shìfǒyou míshīguò fāngxiàng Nǚhái nǐ zài yèlǐ shìfǒyou xiàngwǎngzhe yuǎnfāng Yòyou huòxǔ dúzì zǒyou zài jiē shàng Xiǎngqǐ nà …

Read More Kris Wu – Greenhouse Girl lyrics